Rodičia a herný nácvik

Tak ako majú rodičia svoju úlohu vo výchove a formovaní osobnosti dieťaťa, rovnako majú vplyv popri trénerovi aj oni na futbalový vývoj dieťaťa. Preto ak chcete so svojou ratolesťou rozvíjať talent aj vy, je potrebné poznať základné zákonitosti a náležitosti, ktoré sú vhodné pre zdravý futbalový rast dieťaťa. Tie sa dozviete v tejto sekcii, rovnako aj v charakteristike príslušnej vekovej kategórie, do ktorej Vaše dieťa patrí. Je veľmi malá hranica medzi pozitívnym a negatívnym pôsobením na dieťa, preto si pozorne prečítajte nasledujúce riadky.

Ako rodič môžete svojmu dieťaťu vhodným pôsobením výrazne pomôcť vo futbalovom vývoji. Či už volením správnych slov pri vysvetľovaní futbalových zákonitostí alebo venovaním času ich praktickému nácviku. Pri týchto dvoch činnostiach dbajte na vek dieťaťa a primeranosť kladených nárokov. Nechcite od neho všetko naraz, nemôžete preskočiť určité vývojové etapy, pretože tie budú neskôr vášmu potomkovi chýbať. Prvou a základnou vecou, ktorou musí byť vybavený každý futbalista je technika. Jej nácvikom nikdy nič nepokazíte, futbalista nemá nikdy tak dobrú techniku aby nemohol mať lepšiu, to je základným prvkom hry. Po nej nasledujú ostatné prvky hry, dbajte však nato, aby im dieťa rozumelo a nepreskočili ste určité vývojové štádium (napr. dieťa musí chápať, že prihrávku dáva nato, aby si zlepšil pozíciu, aby dostal spoluhráča do šance, pomohol družstvu, nie preto, že je to prihrávka a ja musím za každú cenu prihrať). Rozprávajte sa s deťmi o herných situáciách, veďte ich nenásilným spôsobom k tomu, aby začali o hre premýšľať. Sami musia pochopiť, prečo sa ktorá vec robí a musia sa naučiť správne sa rozhodovať v herných situáciách.

Ku každému dieťaťu treba pristupovať individuálne. Mentálny a fyzický vek dieťaťa môže sa môže pohybovať až v rozmedzí 1,5 roka nadol alebo nahor. Preto môže byť medzi rovnako starými deťmi v prípravke vývojovo v extrémnych prípadoch až 3 roky rozdiel. Neznamená to automaticky, že jedno dieťa je a bude menej šikovné ako ostatné. Treba byť trpezlivý a voliť na cvičenie primerané prvky. V určitom bode sa vývin detí dobehne a rozdiely sa zmažú, potom sa prejavia najviac jednotlivé skutočné schopnosti, ktorými deti disponujú. Pred zvolením správnych metód sa poraďte s trénerom, čo je pre Vaše dieťa momentálne v jeho futbalovom vývoji najdôležitejšie, ktoré zručnosti v danom období rozvíjať. Radi Vám pomôžeme.

Rodič v akcii

Dôležitým prvkom, viac než si sami myslíte je Vaše pôsobenie počas tréningov, zápasov a v celom hernom procese Vášho dieťaťa v klube. Často sa stretávame s dvomi extrémami, ktoré nie sú prospešné pre účinkovanie dieťaťa v klube, jeho sebavedomie a radosť z futbalu. Prvým je nezáujem rodiča a nulová podpora. Druhým je vytváranie prílišného tlaku na dieťa, neprimeraná angažovanosť, vytváranie zlej atmosféry a tlaku na celý kolektív (rodičov aj detí). Preto treba zvoliť strednú cestu, uvidíte, že to Vaše dieťa ocení a všetci budeme tvoriť (rodičia aj deti) vynikajúci kolektív.

Preto by mal rodič poskytujúci maximálnu podporu svojmu dieťaťu:

 • Nezasahovať do tréningového procesu dieťaťa (aby sa dieťa naučilo samostatnosti a sústredilo sa výhradne na tréning), neodťahovať ho od neho, zároveň ho však v ňom podporovať svojou prítomnosťou (pokiaľ možno z diaľky), pochvalou po tréningu, radami pred ním aj po ňom.
 • Nekritizovať dieťa, neklásť na neho prílišné nároky, nechať posúdenie nárokov na trénerovi a dôverovať mu
 • Dopomáhať svojim správaním počas zápasov k dobrej atmosfére v kolektíve rodičov aj detí
 • Pokiaľ je to v jeho silách a časových možnostiach pomôcť nejakými maličkosťami k budovaniu kolektívu družstva a celého klubu (organizačná pomoc pri turnajoch, občerstvenie, oslovenie sponzora ak niekoho poznáte, iné malé druhy pomoci...)

Teória tréningu a aspekty hry

Nesprávne zvolený tréningový proces a nútenie detí do neprimeraných vecí alebo naopak zanedbanie základných činností môže viesť k nesprávnemu futbalovému vývoju dieťaťa. Preto je potrebné, aby ste sa aj vy rodičia oboznámili so základnými prvkami tréningového procesu v období prípravky. Základnou myšlienkou by malo byť: „Deti nie sú malí dospelí!“ U dospelých je základným cieľom tréningu príprava na súťaž a dosiahnutie víťazstiev. Hlavným cieľom mládeže a zvlášť prípravky je učenie sa športovej hre. Preto je ešte omnoho viac ako pri dospelých (kde je už vývoj osobnosti dokončený) dôležité, aby sme na deti vhodne pôsobili vo všetkých aspektoch, ktoré dieťa rozvíjajú ako hráča aj ako človeka a volili primerané metódy. Medzi tieto základné aspekty patrí sociálny, psychologický, technický, taktický a kondičný aspekt.

Technický aspekt

 • zvládnutie základných technických zručností
 • maximálny počet dotykov s loptou
 • dôraz na individuálny rozvoj schopností v čo najväčšej miere u každého jednotlivca
 • nepredbiehať, dávkovať náročnosť postupne
 • vek 6-7 rokov – vedenie lopty, spracovanie, úvod do streľby
 • vek 8-9 rokov – vedenie lopty, úvod do prihrávok, zdvíhanie lopty, úvod do žonglovania, úvod do vhadzovania, streľba rôznymi časťami nohy, spracovanie po zemi
 • vek 10-11 rokov – vedenie lopty, prihrávanie aj spracovanie vzduchom, streľba rôznymi časťami nohy v rozličných situáciách, dvíhanie lopty, žonglovanie, spracovanie lopty po odraze, úvod do hry hlavou

Taktický aspekt

 • rozvoj technicko-taktických schopností pomocou malých foriem s menším počtom hráčov
 • najlepšie vysvetlenie je ukážka, obrázok, treba využiť napodobňovaciu schopnosť
 • učiť sa hrou, futbalom, futbalovými situáciami
 • žiadna špecializácia, neorientovať sa na jeden post, pestovať univerzálnosť
 • každý hráč si musí vyskúšať všetky posty a poznať zákonitosti všetkých pozícií - moderný futbal prináša potrebu útočných aj obranných schopností na každom jednom poste, preto je potrebné nezanedbať návyky útočnej aj obrannej fázy u každého jednotlivca
 • vek 6-7 rokov – bez akejkoľvek taktickej zviazanosti, učiť deti uvedomovať si vlastnú a súperovu bránu, vysvetliť hru bez rúk (nechytať loptu do ruky)
 • vek 8-9 rokov – 1 na 1, krytie lopty, učiť robiť tlak na hráča s loptou, pestovanie univerzálnosti, zoznamovanie sa s každým postom, prehlbovanie znalosti pravidiel, začať dodržiavať hranice ihriska, úvod do spolupráce a prihrávania, získanie základných návykov v situáciách v držaní lopty (nezavadziam spoluhráčovi, nabieham, nie všetci na kope) a bez lopty (snažím sa napádaním získať loptu, návrat dozadu po strate lopty)
 • vek 10-11 rokov – prehĺbenie predošlých základov, učiť sa ako herne zvládnuť situácie 1 na 1 (bránenie), 2 na 1 (útočenie), získavať prehľad zdvihnutou hlavou, hrať rýchlo a vždy so zámerom (nenakopávať), začínať s nácvikom základných herných situácií (kop od brány, rohový kop, vhadzovanie)

Kondičný aspekt

 • prípravkový vek je dobou plynulého rastu všetkých orgánov. Vzhľadom k nie úplne vyvinutej kostre je potrebné venovať častú pozornosť návyku dobrého držania tela
 • vývojové zvláštnosti nevytvárajú vhodné podmienky pre sústredenejší vytrvalostný a silový rozvoj
 • v období medzi 7-10 rokom je najintenzívnejší rozvoj koordinačných schopností, čím rozumieme predovšetkým techniku práce s loptou. V tomto období sa deti najlepšie učia novým schopnostiam. Vek 8 - 12 sa často nazýva "zlatý vek motoriky".
 • Je to kľúčové obdobie pre rozvoj rýchlosti
 • dôležité je upozorniť na nerovnomernosť vývoja jednotlivých jedincov, ktorú treba rešpektovať. Biologický vek sa môže od kalendárneho líšiť oboma smermi, čo znamená, že medzi deťmi môže byť rozdiel niekoľkých rokov

Sociálny aspekt

 • tréningu a súťaženiu musí dominovať herný princíp, ktorý znamená viacmenej príjemné zážitky
 • hra a tréning ako radosť a zábava
 • porážky by nemali byť dôvodom stresujúceho postoja trénera ani rodičov
 • v tomto veku sú deti prístupné preberaniu názorov druhých, dospelí sú pre nich autoritou - v tom spočíva zodpovednosť dospelých
 • je potrebné nezabúdať ani na hygienu, životosprávu a denní poriadok
 • podpora a pomoc zo strany rodičov, rodiny, školy je vítaná a potrebná
 • deti sa cítia dobre ako súčasť tímu, celku
 • potreba navodiť bezpečné, dôveryhodné, organizované prostredie
 • jednoduché pravidlá, etika
 • učiť sa skupinovému chovaniu ( pomáhať iným, nechať si pomôcť, rešpektovať druhých )
 • fair play súťaženie

Psychologický aspekt

 • lavínovite pribúda nových vedomostí, rozvíja sa pamäť a predstavivosť, rysy osobnosti nie sú zďaleka ustálené, deti charakterizuje impulzívnosť
 • učenie nových zručností
 • entuziazmus - radosť z hry, pohybu
 • predstavivosť - najviac pomôže obrázok či ukážka
 • objavovanie - do lopty môžeme kopnúť toľkými spôsobmi
 • vystríhať sa strachu a nude, častému opakovaniu rovnakých cvičení, uprednostňovaniu dynamických činností pred statickými, obmedzenie na minimum dlhotrvajúcich aktivit, rýchle striedanie aktivít
 • mentálny vývoj smerom k mysleniu pohybu v priestore ešte nie je dokončený
 • vývoj k spolupráci podporujeme pomocou hier v malých skupinách
 • aktivovať tvorivé myslenie v spojení s konkrétnym pohybom

Kolektív:

Veľmi dôležitá vec vo futbalovej hierarchii je kolektív. Na strane detí, aj na strane rodičov. Pomaly treba začať učiť deti aj doma (podobne ako to robíme my na tréningu) základy zodpovednosti voči kolektívu, trénerovi, sebe. Dieťa sa musí naučiť komunikovať so spoluhráčmi v kolektíve, s trénerom a pod. Tu je potrebný impulz aj Vás rodičov, keďže deti to musí niekto naučiť (ísť príkladom) a v tomto musí prísť prvotný impulz aj od Vás. V prípade náhlej neúčasti na akciách (tréningy, zápasy a pod.), chorobách alebo podobných prekážkach treba sa naučiť vždy informovať trénera. Na tréningy a akcie treba chodiť včas, nosiť si potrebné pomôcky, správať sa k nim primeraným spôsobom a starať sa o nich (lopty kužele, fľaše, kopačky, dresy). Dieťa musí cítiť zodpovednosť voči kolektívu. V prípade podcenenia tohto aspektu, skúsenosť ukazuje, že to býva u detí neskôr veľký problém pri prechode do iného prostredia (vyššie vekové kategórie), zameraného omnoho viac na kolektívny výkon a kolektívne poňatie.

Nákupný košík